privacyverklaring

Privacy Statement MC Europe b.v. 

MC Europe b.v., gevestigd aan Roermondseweg 82, 6004 AT WEERT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Roermondseweg 82
6004 AT WEERT
+31 495 452238 / + 31 2 588 1958
www.mc-europe.nl  / www.mc-europe.be
KVK nummer: 14.124.863 Venlo (NL)

Persoonsgegevens die wij verwerken:                                                                                                                                                                                                                                                                                    
MC Europe b.v. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons in dienst bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u bij ons in dienst bent kunt u ten allen tijde onze privacy statement opvragen. De hieronder vermelde privacyverklaring is opgesteld voor iedereen die niet in dienst is bij MC Europe. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Internetbrowser en apparaat type
 Locatiegegevens
 Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

MC Europe b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Om goederen en diensten bij u af te leveren

MC Europe b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

MC Europe b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MC Europe b.v.) tussen zit. MC Europe b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 Exact online, CRM systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

MC Europe b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Cookies, of vergelijkbare technieken:

MC Europe b.v. gebruikt  cookies of vergelijkbare technieken.
Onze cookieverklaring kunt u terug vinden op onze website onder het kopje cookieverklaring.
 
Delen van persoonsgegevens met derden:

MC Europe b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MC Europe b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MC Europe b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mc-europe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
MC Europe b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het vermoeden van misbruik van uw persoonsgegevens  heeft waargenomen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

MC Europe b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Data Protection Officer : Babette Tonino.


Weert, 22 mei 2018.

Luchtweg Management

Gesloten uitzuigsystemen
Endotracheale tubes
Ventilatie
Intubatie & hulpmid.
Resuscitatie syst.
Beademingsfilters
Airway Management Training Modellen

Zuurstof & Verneveling

Diagnostiek
Zuurstoftherapie
Medicatie verneveling
Vernevel compressor
Accessoires

Tracheotomie Laryngectomie

Percutane Dilatatie
Canules
Monitoring
Verzorging
Laryngectomie